۱۳۹۷ شنبه ۲۷ بهمن  | 2019 February 16
کد مطلب: 4847   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷ جمعه ۱۵ تير ساعت 19:49 نسخه چاپی
کریم دلفی

از" غارپبده " تا "برج میلاد"!

لالی نیوز:

درسال ۱۳۵۲درشهرکوچک لالی درشمال شرقی خوزستان ودرکناررشته کوههای زاگرس چشم به جهان گشودومثل همه بچه های این مرزوبوم عشق وعلاقه اوبه ورزش خصوصافوتبال وصف ناپذیربود.
جرقه وعلاقه اولیه اوبه داوری در نوجوانی وجوانی دراونمایان شدواورابه وادی پرهیاهوی قضاوت کشاند.
مدیریت،استعدادوتسلط عجیبی که به داوری داشت باعث شدتادوستان،ورزشکاران وپیشکسوتان این شهراوراتشویق کنندتادراین رشته شانس خودراامتحان کند.
فیزیک واستایل مناسب،آمادگی بالای بدنی نویدظهوریک داوربزرگ درعرصه های ملی وبین المللی می داد.
درسال ۱۳۷۳‌بادریافت مدرک درجه۳رسمابه جرگه داوری پیوست وکارقضاوت رادرلیگ های مختلف استانی وکشوری رابرعهده گرفت.
البرزحاجی پورداورخوش اخلاق ونامدارخوزستان درسال ۱۳۸۲پس ازنزدیک به یک دهه فعالیت واردلیگ برترشدوقضاوت های مهم وحساس رقابتهای باشگاههای کشوربه اوسپرده شد.
شایدوقتی اواولین دیدارلیگ برترکشورراقضاوت نمودکمترکسی باورمی کردکه اوباوجودمشکلات عدیده ای که دراین راه وجودداشت وباآنها دست وپنجه نرم می کردمی توانست دوام بیاوردامااوبرای رسیدن به هدف خودتمام این راههای پُرپیچ وخم وسختی هارابه جان خریدتاباعث سربلندی خانواده وافتخارمردم شهرخودشود.
اوبارهاخانواده هایی رادیده بودکه برای خریداقلام ووسایل ورزشی برای فرزندان خودبامشکلات زیادی مواجه هستندوهمواره باخودفکرمی کردچگونه می تواند به آنهاکمک کند؟روح بزرگ وانسانی البرزحاجی پوراوراهیچ وقت ازتوجه به اقشارضعیف ومستضعف جامعه دورنکردتاجایی که یک بارتمام حق الزحمه داوری دیداردوتیم پرسپولیس تهران وملوان بندرانزلی راکه خودبرعهده داشت به دانش آموزان بی بضاعت ونیازمندشهرخودبخشیدتاشایدبه سهم خودلبخندی رابرروی صورت کودکی بنشاندوگرهی هرچند کوچک ازآنهارابازنماید...
مصدومیت شدید زانو و توصیه اکید پزشکان،علیرغم انجام عمل جراحی،باعث شدیکی ازبهترین وپاک ترین داوران فوتبال ایران در۲۱اردیبهشت۹۶همزمان بافینال جام حذفی کشورکه بین دوتیم تراکتورسازی تبریزونفت تهران برگزارشدوپس ازنزدیک به۱۴سال داوری درلیگ برتردراستان زادگاه خودجایی که قضاوت خودراشروع کرده بود،بابوسیدن چهارگوشه مستطیل سبزبرای همیشه خداحافظی کندتافصل جدیدی ازفعالیت های ورزشی واجتماعی خودرادرسنگری دیگرشروع نماید.
البرزحاجی پورفارغ التحصیل رشته تربیت بدنی ودبیررسمی آموزش وپرورش می باشدوطی سالهای گذشته درسمت هایی چون ریاست اداره ورزش وجوانان مسجدسلیمان وعضویت درشورای شهرلالی رانیزدرکارنامه مدیریتی خوددارد.
انتصاب اوبه عنوان ریاست کمیته داوران استان خوزستان برای دومین بارنشان ازلیاقت وپشتکارفراوان ایشان واقدامات برجسته اودرطی چندسال اخیربوده است.
دردوره اول ریاست خودبرمسندکمیته دوران خوزستان وباحمایت مدیران ارشدهیأت فوتبال استان وپیشکسوتان داوری، نسل جوان،باانگیزه وعلاقمندبه این رشته راعلیرغم مخالفت دلواپسان این رشته جذب نمودتادردوره دوم فعالیت خوددراین کمیته نسل جدیدی ازدوران طلایی استان خوزستان راکه خودنیزیکی ازآنان بوده رابه فوتبال کشورمعرفی نماید.
برای البرزحاجی پورپیشکسوت بزرگ داوری کشوردرسمت جدیدش آرزوی موفقیت می نماییم وامیدواریم باحمایت همه پیشکسوتان وجامعه فوتبال خوزستان شاهدموفقیت داوران این خطه زرخیزدررقابتهای مهم کشوری وبین المللی باشیم./انشاءالله

کریم دلفی/کارشناس ورزشیبرچسب ها : ,


مدیریت سایت از درج نظرات کذب و یا با سلیقه های شخصی افراد معذور می باشد.
نام :  
پست الکترونیکی :  
نظر شما :